Forskare på plats

Gabriella Olshammar jobbar med ett forskningsprojekt om Ringöns utveckling med titeln Måste kulturellt präglad stadsförnyelse leda till gentrifiering eller kan det göras annorlunda? Efter att ha läst in sig på gentrifiering vill hon i sitt forskningsprojekt försöka hitta vad är det för typ av beslut eller tillstånd som ges som gör att eb gentrifieringsprocess inte går att hejda längre. Gabriella började intressera sig för platser som var svåra att beskriva med hjälp av det teorier hon läst. Hon upplevde att den arkitekturteori hon läst som handlade om plats i staden inte stämde med hur staden fungerade och började därefter fundera på icke-relationen mellan teorin man läser och stadslivet som det levs. Hon menar att det är viktigt att lyfta fram att Ringön är en värdefull och fungerande plats, bl.a. för återbruk. En plats där det finns verksamheter som ägnar sig åt ett ständigt underhåll av staden. Något som behövs för att byggnader och verksamheter i en stad ska vara funktionella och bidra till en hållbar stad. I takt med att hennes forskning fördjupas börjar hon också fundera på om det ändå inte skulle kunna vara möjligt - att både äta kakan och ha den kvar, att både bevara och utveckla Ringön.

Texter om Ringön av Gabriella Olshammar

Åldrade världar eller framtidens urbana tillgångar? En studie längs Göteborgs industriella älvstrand.

Vad kan Ringön förstås som? I en tid då intilliggande älvstrandområden genomgår storskalig omvandling lyfter Gabriella Olshammar Ringön som en befintlig resurs för hela Göteborg. Texten innehåller historisk bakgrund och beskrivningar av den nuvarande platsen. Begreppet ”urbant kitt” (urban glue) introduceras, samt en tankelek om världens slut som fångar upp skilda perspektiv på Ringön. Fabrik & Bolig, 2016.

Maintaining Urban Complexities. Seeking revitalization without gentrification of an industrial riverfront in Gothenburg

Denna artikel på engelska är en utveckling av texten ”Åldrade världar eller framtidens urbana tillgångar”. Ringöns bakgrundshistoria och beskrivningar från området är nerkortade, medan de teoretiska resonemangen fått breda ut sig mer. Den lek med tankefiguren om världens slut som fanns i svenska texten är något annorlunda och fördjupad. Tankefiguren kopplas här till dels urbant kitt, dels till fenomenet gentrifiering och forskning kring hur gentrifiering drivs fram och varför.

Måste kulturellt präglad stadsförnyelse leda till gentrifiering eller kan det göras annorlunda?

Vem är vem, och vem vill vad i spänningsfältet mellan revitalisering och gentrifiering? En djuplodande studie av skilda aktörers perspektiv för förändringar av ett industriområde i Göteborg. Gabriellas beviljade forskningsansökan 2017

Konsten att blanda en stad

Gabriella Olshammar lyfter problemet att önskemål att skapa mer blandning i tidigare industriområden tyvärr ofta inneburit att den tidigare industriella blandningen helt trängs bort. Att det alltså inte blivit mer blandning utan blandning av ett annat slag. Artikel i Ö - posten #7 , 2018

Claessons Trätjära and the Ringön urban transformation site

Claessons Trätjära var den första verksamhet Gabriella Olshammar besökt Ringön, i början på 2000-talet. Hon upplevde då Claessons som en ”hermelin bland katter” – som en förfinad verksamhet belägen i en stadsmiljö där allt annat framstod som rätt förfallet. Hon insåg att detta hade att göra med sin egen utifrånblick och förutfattade meningar, och tog avstamp från denna fördom och avsåg ifrågasätta den i ett mindre forskningsprojekt.

Ett återbrukstorn i Göteborgs hamn; Den industriella skrapan och funktions- blandningens möjligheter.

Gabriella Olshammar spekulerar över hur en skyskrapa med inblandning av industriella verksamheter och återbruk skulle kunna bidra dels till att bryta upp städernas segregation, dels till att utveckla en mer hållbar industriell produktion och verkstadsnära service. Närheten till boende och centrumverksamheter skulle tvinga industrin att bli renare, tystare och mindre exploaterande, är Olshammars förhoppning. Texten handlar inte direkt om Ringön, men är författad med stor inspiration därifrån Ur boken Hus mot himlen - Hållbar hybris? 2018

Förändring på lika villkor

Vem får egentligen vara med och bestämma när områden som Ringön utvecklas? Gabriella Olshammar går till botten med gentrifieringens vara och icke vara. Artikel i Ö - posten #7 , 2018

Visionens makt. Industrimiljöer, integrerade kulturarv och stadens omvandling

I visioner för förnyelse av urbana industriområden återkommer tanken att göra dem mer funktionsblandade. Men vad innebär det att genom ”organisk utveckling” låta omvandla stadens äldre industriområden till ”stadsmässiga och funktionsblandade” miljöer, så som det utryckts om Ringön? Tillsammans med två forskningskolleger undersökte Gabriella Olshammar detta i ett projekt finansierat av Riksansikvarieämbetet. Här är deras avrapportering.